Právní doložka

Tato právní doložka upravuje podmínky použití těchto stránek a práva a povinnosti jejich uživatelů. Každý uživatel těchto internetových stránek bere na vědomí níže uvedené podmínky.

Struktura koncernu PEGAS

Koncern PEGAS je tvořen řídící osobou/společností PEGAS NONWOVENS a.s. se sídlem v České republice a dalšími osobami podrobenými jednotnému řízení, a to spol. PEGAS NONWOVENS Czech s.r.o., PEGAS NONWOVENS International s.r.o., PEGAS - GIC a.s., PEGAS – NW a.s., PEGAS – NS a.s., všechny se sídlem v České republice, spol. PEGAS NONWOVENS EGYPT LLC se sídlem v Egyptě a spol. PEGAS NONWOVENS RSA (PTY) LTD se sídlem v Jihoafrické republice.

Podrobnější informace o struktuře koncernu PEGAS naleznete zde.

A) Odpovědnost

Účelem těchto internetových stránek je poskytování všeobecných informací o společnostech koncernu PEGAS. Koncern PEGAS si vyhrazuje právo kdykoliv tyto informace měnit, doplnit nebo odstranit, a to i bez jakéhokoliv předchozího oznámení.

Koncern PEGAS nijak nezaručuje úplnost, vhodnost, správnost, přesnost a aktuálnost všech informací uvedených na těchto stránkách. Z poskytnutých informací nemohou být vyvozovány žádné nároky a koncern PEGAS nepřijímá žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty způsobené třetím osobám v důsledku užívání těchto stránek. Mají-li některé informace posloužit obchodním účelům, vždy předem přezkoumejte a ověřte jejich správnost.

Internetové stránky koncernu PEGAS také obsahují nebo odkazují na informace uvedené a spravované mimo tyto stránky, např. informace o vývoji ceny akcií (IR Stock Quote Service) od společnosti Q4 Denmark ApS. Jelikož koncern PEGAS nemůže ovlivnit změny těchto externích internetových odkazů, nemusí již odkazy obsahovat správné či vhodné údaje nebo nemusí již být funkční. Od případného nelegálního, nesprávného nebo jiného nevhodného obsahu těchto odkazů se koncern PEGAS zcela distancuje a za obsah těchto odkazů neodpovídá.

Výše uvedeným nejsou dotčeny účinky zveřejnění informací povinně sdělovaných na těchto stránkách společností PEGAS NONWOVENS a.s. jejím akcionářům a investorům podle stanov společnosti PEGAS NONWOVENS a.s. (např. pozvánka na valnou hromadu a formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě), podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, a dalších právních předpisů.

B) Informace o cenných papírech

Informace poskytnuté na těchto stránkách týkající se investování a informace o akciích a dluhopisech spolu s ostatními materiály by neměly být chápány jako nabídka k prodeji nebo podnět k podávání nabídek na nákup či prodej cenných papírů ani jiných finančních nástrojů společnosti PEGAS NONWOVENS a.s. v jakékoliv jurisdikci, ani jakékoliv rady nebo doporučení s ohledem na tyto cenné papíry a případné jiné finanční nástroje. Tyto informace obecně reflektují pouze výsledky obchodní činnosti společnosti dosažené v letech předešlých, jež nemusí být nutně směrodatné pro výsledky budoucí.

C) Copyright

Název a logo společností koncernu PEGAS, názvy netkaných textilií a další jsou chráněny ochrannými známkami dle platných právních předpisů. Jakékoliv neoprávněné použití shodného nebo podobného označení, tzn. bez předchozího písemného souhlasu koncernu PEGAS, je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení práv k ochranné známce.

Veškeré materiály na těchto webových stránkách, jako např. texty, fotografie, ilustrace, ikony, audio a video nahrávky, základní údaje a další, jsou ve výlučném vlastnictví koncernu PEGAS a jako dílo chráněny autorským zákonem. Uživatel je oprávněn si tyto údaje z internetových stránek prohlížet, stahovat a tisknout pouze pro vlastní soukromé nekomerční účely a bere na vědomí, že veškeré tyto údaje mohou být reprodukovány nebo šířeny pouze s výslovným svolením koncernu PEGAS. Výjimku tvoří soubory a texty určené pro média a investory, které lze používat obvyklým způsobem šetřícím práva koncernu PEGAS. Z materiálu zkopírovaného nebo vytištěného z této stránky má uživatel zakázáno odstranit jakýkoliv copyright, obchodní značku nebo jiná označení duševního vlastnictví obsažená v originálním materiálu nebo vytvářet odkazy na tuto webovou stránku bez výslovného písemného souhlasu koncernu PEGAS.

D) Pravidla ochrany osobních údajů

Koncern PEGAS je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatelů v případě, že jej koncernu PEGAS sami poskytnou, např. u dotazů. Vyplnění takových dotazů a s tím spojených formulářů je ponecháno zcela na rozhodnutí uživatelů a odesláním takových informací udělují koncernu PEGAS svůj souhlas s jejich zpracováním, uchováváním a shromažďováním. Svůj souhlas mohou ale kdykoliv odvolat a všechny informace o uživatelích budou ihned odstraněny; ty osobní údaje, které koncern PEGAS zpracovává z jiného právního důvodu než na základě souhlasu (např. pro splnění smlouvy nebo právních povinností), však budou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání tohoto souhlasu.

Tyto dobrovolně poskytnuté informace o uživatelích jsou poté uchovávány a zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, viz zejména § 5 odst. 1 písm. d), § 5 odst. 1 písm. f) a další zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Každému, kdo poskytne koncernu PEGAS své osobní údaje, náleží také ochrana svých práv podle § 12 a 21 tohoto zákona.

Veškeré získané údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu koncernu PEGAS v nezbytně nutném rozsahu a na dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Veškeré získané informace vztahující se k uživatelům nejsou třetím osobám poskytovány bezúplatně ani za úplatu. Osobní údaje poskytnuté v rámci těchto webových stránek jedné ze společností koncernu PEGAS jsou oprávněny využívat také všechny ostatní společnosti koncernu PEGAS se sídlem v České republice.

Nabídka pracovních příležitostí

Osoby, které se na koncern PEGAS obrátí s dotazem nebo žádostí o zaměstnání a zašlou koncernu PEGAS životopis nebo žádost o zaměstnání, berou na vědomí, že tyto informace jsou zpracovány pro účely posouzení takového dotazu či žádosti a možného uzavření pracovního poměru. Odesláním životopisu nebo žádosti o zaměstnání dávají tyto osoby koncernu PEGAS svůj souhlas ke zpracování svých osobních údajů obsažených v takovémto životopisu nebo žádosti. Informace tam obsažené budou pro stanovený účel uloženy na dobu maximálně 1 roku a následně budou odstraněny. Žadatelé mohou ale koncern PEGAS kdykoliv informovat o odvolání souhlasu a požádat, aby byly tyto informace ihned odstraněny.

E) Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o chování uživatele zpět na příslušný server. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují uživatelovy preference a úkony, které na nich provedl, takže tyto údaje pak nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Cookies používané na těchto stránkách koncernem PEGAS nezanechávají stopy, které mohou být zejména v kombinaci s jedinečnými identifikátory a dalšími informacemi, které servery získávají, použity k profilování fyzických osob a k jejich identifikaci, např. nedochází k žádnému přihlašování uživatelů či zadávání osobních údajů (údaje uvedené v odeslaných formulářích nejsou s cookies spojené).

Další skupinu představují cookies třetích stran, které jsou řízeny třetími stranami a koncern PEGAS nemá přístup k jejich čtení ani je nemůže nijak ovládat.

Uživatelé mají možnost používání cookies odmítnout v nastavení svého webového prohlížeče. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit webové stránky koncernu PEGAS správně.

Bližší informace k nastavení správy cookies v nejpoužívanějších prohlížečích můžete nalézt např. zde:

https://napoveda.seznam.cz/cz/email/o-internetovych-prohlizecich/o-prohlizecich/
(po rozkliknutí jednotlivých internetových prohlížečů)

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html

V případě, že jednotlivá ustanovení této právní doložky nejsou v souladu, nebo pozbudou souladu s aktuálně platnými právními předpisy České republiky, neovlivňuje to platnost ostatních ustanovení této doložky.

Koncern PEGAS si vyhrazuje právo kdykoliv měnit podmínky užívání svých internetových stránek. Změněnou verzi je poté oprávněna zveřejnit na svých internetových stránkách místo té stávající bez jakéhokoliv upozornění. Je povinností uživatele a jeho odpovědností, aby pravidelně sledoval znění této právní doložky.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pegas.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno